Converses amb… Sebastià Frau Serra, segon tinent de batle de l’Ajuntament de Marratxí

 | 08/04/2012 | Seccions: Al Dia, Economia i Empresa, Gent, Serveis

Sebastià FrauHem xerrat amb Sebastià Frau, uns dels regidors amb més experiència dins l’equip de govern de l’Ajuntament de Marratxí

Sebastià Frau té 54 anys, està casat i és pare de dos fills. És natural de Santa Maria del Camí, però viu a Pòrtol des de fa 41 anys, on s’hi va traslladar quan era al·lot. A l’ajuntament de Marratxí és el regidor responsable de les àrees de Contractació i de Vies i Obres, a més d’ésser el segon tinent de batle. També és el conseller delegat de l’empresa municipal Marratxí XXI.

Des de quan estau en política?

Com a regidor hi estic des de l’any 2000. Vaig estar a l’oposició en una primera legislatura i a partir de 2004 i amb aquesta d’ara, tres més formant part de l’equip de govern. A les legislatures de 2004 i 2008 vaig ésser el regidor responsable de Contractació i, a partir de la legislatura actual, també tenc al meu càrrec la de Vies i Obres.

Quines són, de forma més detallada, les vostres responsabilitats al front d’aquestes dues àrees?

A més de dirigir aquestes dues àrees, m’ocup de la brigada municipal, com ja vaig fer a la legislatura anterior. També som el responsable d’infraccions urbanístiques, actuant com a instructor quan s’ha d’incoar algun expedient d’infracció, si bé en aquesta vessant ara tenc menys feina, ja que des que ens varem acollir al conveni amb l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, nosaltres just ens ocupam de les infraccions en sòl urbà, mentre que l’Agència intervé en les que es produeixen en sòl rústic.

A més, som el conseller delegat de l’empresa pública Marratxí XXI, és a dir, el responsable polític. L’empresa municipal compta amb un gerent que és el que se n’ocupa del dia a dia, de la coordinació dels recursos humans, de la gestió econòmica, etc.. El meu paper és el de dirigir-la a nivell polític, d’acord amb les directrius definides des de l’Ajuntament.

Quina és la funció de l’àrea de Contractació?

L’àrea de Contractació s’ocupa de tots els contractes que l’Ajuntament ha de subscriure, amb independència de quina sigui l’àrea a la que serveixen. Tant si són de manteniment, de lloguers de locals, de subministraments, de serveis, els “rentings” del vehicles, contractació i concursos d’obres, convenis amb altres entitats públiques o privades amb contingut econòmic, etc.. Tot el que compra o ven l’Ajuntament passa per l’àrea de Contractació.

I la de l’àrea de Vies i Obres?

A Vies i Obres ens ocupam del manteniment de les vies públiques del municipi: calçades i voravies, però també de la senyalització viària, enllumenat públic, jardineria, neteja, etc. La major part d’aquests tipus de feines es fan mitjançant Marratxí XXI, encara que hi ha una altra part que es duu a terme amb empreses externes contractades. Al respecte, vull aprofitar per dir que qualsevol problema de la via pública, una vegada detectat (sovint son els propis ciutadans que ens el comuniquen) anam i ho solucionam en 72 hores. Aquest és el termini que hem aconseguit implantar. Quan jo vaig fer-me càrrec de l’àrea, que havia estat en mans dels Independents de Marratxí (IdMa) durant molts d’anys, havia un retard d’uns 7-8 mesos en la reparació de deficiències i nosaltres en 2 anys varem poder posar-nos al dia i des de llavors, ja dic, en 72 hores es dona solució als problemes. Hem millorat moltíssim, moltíssim! I no just amb aquest tema. Per exemple, jo record que quan varem entrar nosaltres a governar amb José Ramón, el fems no se recollia cada dia. La recollida diària la varem implantar nosaltres, la neteja viària no se feia, manteniment de jardins no n’havia…

I tot això, a més, ho estam fent amb una millor gestió econòmica. Per exemple, fa un any ens vàrem asseure per re-negociar els contractes de neteja viària i de manteniment de jardins i vàrem aconseguir abaratir els preus entre un 25% i un 30%, sense disminuir les prestacions dels serveis. Això va ésser possible perquè havíem posat més papereres i la gent està més conscienciada pel que fa a la neteja viària; quant els jardins, com que ja estaven plantats i establerts, necessitaven manco dedicació. Tot és mirar les necessitats reals i ajustar-hi els serveis.

Ara que heu parlat de la recollida de fems, fa poc que s’ha anunciat des de l’Ajuntament que ja es fa la recollida mitjançant contenidors a tot el municipi. Podríeu explicar una mica més aquest tema?

Marratxí és un municipi molt complexe, amb molts de nuclis de població i molt diferents. Tenim pobles antics i tenim urbanitzacions fetes dins els darrers 10 anys. Això fa que, de vegades, sigui difícil adoptar solucions que serveixin per a tothom. La recollida de fems als nuclis antics es feia per bosseig, és a dir la gent dipositava el fems amb bosses al carrer, però això fa lleig i és una cosa antihigiènica i, a més, Sanitat no ho permet. Per això hem posat contenidors a tots els nuclis i tota la recollida ja es fa mecànicament. També tenim uns 60 contenidors soterrats a diferents indrets del municipi. El tema dels contenidors sempre duu polèmica sobre la ubicació, ja que cap veïnat els vol tenir massa a prop de casa seva. En tot cas, si hi ha queixes s’estudiaran i es cercaran solucions.

Fa pocs dies el Ple municipal ha aprovat un pla d’ajust econòmic. Quina repercussió tendrà aquesta reducció tan important de despeses en els serveis municipals?

Bé, hem de dir les coses com són. Aquest pla és indubtable que suposarà que s’hauran de fer esforços per part de tothom, disminuint al màxim tot tipus de despeses. Per exemple, una de les mesures que inclou el pla es refereix a les hores extraordinàries. Per una banda, es reduiran al màxim i, per una altra, no es pagaran, si no que es compensaran per dies lliures. A més, les vacants que es produeixin no es cobriran. De fet, aquesta mesura no és nova, ja que, des que jo estic a càrrec de la brigada, unes 7-8 places que han quedat vacants no han estat cobertes.

Però aquest pla és molt important, ja que realment el que passa, en concret, al nostre ajuntament és un problema de liquiditat. Per una banda, la crisi ha fet que minvassin alguns ingressos, però també s’ha de recordar que altres administracions ens deuen molts de diners i amb aquest pla podrem allargar el deute a llarg termini, amb una carència de 2 anys més, durant els quals pràcticament just es pagaran interessos.

Però aquest pla és per 10 anys. No es pot mantenir una amortització de totes les vacants que es produeixin a l’Ajuntament durant 10 anys.

No, efectivament, nosaltres entenem que aquesta situació es passatgera i que en 2-3 anys començarem a recuperar-nos. Per altra banda, hem de tenir en compte que fa dos anys el govern Zapatero ens va rebaixar la nostra participació als tributs de l’Estat en 1,5 milions d’euros anuals, però la quantia d’aquesta participació entenem que s’ha de recuperar en passar la crisi. Al igual que els ingressos corresponents a l’àrea d’urbanisme, que també han de millorar quant millori la situació, ja que hem de considerar que en aquests darrers anys han disminuït un 80%.

De tota manera, no podem obviar que l’administració es troba sobredimensionada. Ara bé, jo crec que els ajuntaments són les entitats menys sobredimensionades, ja que són les administracions que estan més en contacte amb els ciutadans i que més serveis els hi presten i per això haurien d’estar més ben dotats a nivell de pressuposts. Els ajuntaments assolim fins un 30-35% de competències d’altres administracions, que ens generen una despesa molt important. I això els ciutadans no ho saben i el que volen quan acudeixen a l’ajuntament, que és l’administració més propera, és que els hi resolguin els problemes. I és que hi ha competències que estan duplicades, o fins i tot triplicades, entre diferents administracions i això genera una gran despesa. És molt necessari eliminar aquestes duplicitats.

Realment es poden fer moltes coses per reduir despeses, es poden prendre diverses mesures, però tenint en compte que els ajuntaments han de sortir beneficiats per tot el que acab de dir. Ara fa uns dos anys que es va corregir el finançament de les autonomies, però no es va pensar amb els ajuntaments i haurien d’ésser els primers. Amb un exemple es veurà clara aquesta qüestió que coment: els ajuntament ens feim càrrec del manteniment de les escoles i a Marratxí n’hi han 6 o 7. Els hi pagam la llum, la neteja, etc. I això realment no son competències de l’Ajuntament. Un altre exemple: el de la gent gran. A Marratxí tenim 9 clubs de gent gran, cadascun amb el seu local cedit per l’Ajuntament, que ens costen una dinerada, quan això és competència del Consell Insular. Realment, si no ens doten econòmicament aquestes partides, és impossible que puguem dur-les a terme.

Malgrat la crisi i les retallades, estau impulsant noves iniciatives o projectes?

Feina en feim sempre, amb més o menys recursos, i sempre miram de posar nous projectes en marxa. Ara fa cosa d’un any varem aprofitar el Plan ~E per canviar faroles i posar-les de baix consum. Varem canviar unes 2.000 faroles, crec recordar, amb un cost de prop d’un milió d’euros i això ens ha suposat un estalvi d’un 25% en consum elèctric. Tant bons resultats varem obtenir que ara seguim fent feina amb aquest tema de l’estalvi energètic: els nostres tècnics estan estudiant la viabilitat d’un projecte per tal d’externalitzar el servei del manteniment i subministrament de l’enllumenat públic i de les dependències municipals, perquè hem de entendre que realment a l’Ajuntament no estam preparats per fer aquestes coses i hi ha empreses externes que si que tenen capacitat per fer aquestes tasques amb majors garanties i major eficàcia. Així pensam que podrem aconseguir un millor servei i a la vegada estalviar recursos. En la mateixa línia, tenim un altre projecte en estudi per renovar conduccions d’aigua antigues que tenen moltes pèrdues. Sempre seguit estam fent feina i engegant nous projectes.

Print Friendly
Etiquetes: , , ,

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.