Ple municipal amb una moció dels Independents

 | 26/06/2013 | Seccions: Al Dia
Ple juny 2013

Ple juny 2013. Foto Viu Marratxí

El ple de l’Ajuntament d’ahir va ser bastant tranquil, en general i no va deixar massa detalls que comentar, si exceptuam el de que el grup municipal d’IdMa va presentar una moció. Va ser una sorpresa per als presents, ja que ens hauríem de remuntar a l’anterior legislatura (si la memòria no ens engana) per trobar l’anterior moció presentada pels Independents de Marratxí en un plenari municipal. Però és que, a més, es va presentar per via d’urgència, amb la qual cosa tampoc no figurava a l’ordre del dia.

Els punts de l’ordre del dia i manifestacions del batle

Però anem per parts… El ple va començar amb una altra situació atípica i és que just començar i quan la secretaria municipal encetava l’ordre del dia amb el primer punt, que sol dur per títol Acta anterior, el batle, Tomeu Oliver, va intervenir per tal de formular un aclariment a l’acta anterior, en relació al prec que va formular el portaveu de Més, Miquel Roselló, referit a la cobertura de la plaça de personal eventual, cap de gabinet, i la resposta que va donar-li el batle. Ahir el batle va manifestar que volia que quedàs clar que la persona contractada ho va ser “per fer una coordinació tècnica i no per fer funcions de tècnic”, indicant a continuació que les seves manifestacions constassin en acta.

Finalment, aquest punt 1 i el 2 (Donar compte dels decrets de batlia) es varen donar per assabentats els membres de la corporació.

Ple juny 2013

Una intervenció de Daniel Guirao (PSIB-PSOE). Foto Viu Marratxí

El punt 3 (Expedient de reconeixement de crèdits 6/13), que ascendia a 9.313,82 €, es va aprovar d’acord amb el dictamen de la comissió (a favor: PP i abstenció: tota l’oposició). El punt 4 (Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Marratxí i l’Agencia Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pel subministrament d’aigua potable), també va ser aprovat d’acord amb el dictamen de la comissió (novament, a favor: PP i abstenció: tota l’oposició).

Pel que fa al punt 5 (Sol·licitud de declaració d’urgent ocupació al Consell de Govern i ratificació de les actes d’avinença i mutu acord de l’expedient d’expropiació del projecte d’obertura d’un tram al carrer Mallorca de Pòrtol), després d’un petit debat en el que el PSM qüestionava “la urgència després de tants d’anys” i en el que la portaveu dels Independents va manifestar que canviaren el vot, respecte del manifestat a la comissió informativa, i donarien suport a l’equip de govern, es va procedir a votar, amb el següent resultat: A favor: 14 vots (PP i IdMa), Abstencions: 6 vots (PSOE i Més).

Quant al 6 (Cessió de Terrenys al Consell de Mallorca per a l’execució del projecte de “Millora de l’enllaç entre l’eix central (MA-13 i MA-13A) i la MA-30 i nous accessos a centre comercial”), també es va procedir a votar i aquesta vegada va ser el PSOE qui va donar suport a la proposta de l’equip de govern, mentre que Més i Independents es varen abstenir.

En el punt 7 (Aprovació de la permuta a realitzar per a l’adquisició d’un local a la zona d’es Pont d’Inca per destinar-ho a ús de dependències municipals), el resultat de la votació va ser novament que el PP va votar a favor, mentre que tota l’oposició es va abstenir.  El punt 8 (Aprovació del plec de condicions que ha de regir l’adquisició d’un local a la zona d’es Pont d’Inca per destinar-ho a us de dependències municipals), va suscitar un debat bastant llarg, sobre si l’equip de govern ja sabia i no volia dir, quin seria el local que es volia adquirir i si es sabia, o no, el preu del mateix i algunes qüestions més. Amb tot el debat no va va donar massa fruit, ja que finalment, a la votació es va repetir el mateix que a la comissió informativa: Vots a favor: PP (12), abstencions: tota l’oposició (8).

Els punts 9 (Aprovació definitiva del Canvi de delimitació de UE 5.10 i canvi de gestió de cooperació a compensació de la UE 5.10-2 de les NNSS de Marratxí) i 10 (Bonificació de l’ICIO llicencia d’obres nº104/2013 a nom de Magdalena Font Darder) es varen aprovar, sense debat, pel sistema de no manifestar cap regidor contradicció amb el dictamen de la comissió.

Les mocions de Més

Respecte de les mocions i com ja hem comentat, a més de les tres anunciades per la coalició Més per Marratxí, el grup del partit dels Independents de Marratxí  va presentar-ne una per via d’urgència.

Pel que fa a les mocions dels econacionalistes, ahir ja varem informar d’una d’elles, que va ser la primera que varen exposar (llegir: L’Ajuntament de Marratxí acorda anar migrant cap a programari lliure) i que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Ple juny 2013

Joan Francesc Canyelles (Més) defensant una moció . Foto Viu Maratxí

La següent va tractar sobre l’horari dels plens municipals i Més volia que s’aprovàs que es tornassin a fer els dimarts a les 8 del capvespre, argumentant, a diferència d’altres vegades, no just la dificultat d’assistència del públic en general, sinó la dels propis regidors i regidores i el que estableix la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que especifica que “les sessions s’han de dur a terme en horaris que facilitin l’assistència de totes les persones membres de la corporació”.  Aquesta moció, entre l’exposició, que va fer el portaveu de la formació, Joan Francesc Canyelles i el posterior debat, també va perllongar-se per espai d’alguns minuts. En la intervenció de l’equip de govern, formulada pel regidor Sebastià Frau, aquest va dir que no havia entrat cap escrit de cap regidor al registre municipal manifestant que tengués problemes per assistir als plens, en l’actual horari. El batle també va insistir en l’estalvi que suposa l’horari adoptat des de l’inici de la legislatura. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra del PP i amb el suport a la moció dels vots favorables dels tres grups de l’oposició: la pròpia Més, el PSIB-PSOE i els Independents.

La tercera moció de Més tractava sobre el transport públic en el nostre municipi i demanava informació sobre l’estat de les negociacions entre l’Ajuntament de Palma i el de Marratxí sobre l’allargament de les línies de l’EMT al nostre municipi, així com l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir d’aconseguir “l’allargament de la línia de l’EMT de Sa Indioteria fins als Garrovers, la d’es Pont d’Inca fins es Figueral i la de Son Ferriol fins al Pla de na Tesa“. En la votació posterior a la defensa i debat de la moció el resultat va ser idèntic a l’anterior: Vots a favor de moció: tota l’oposició i en contra: el PP.

Moció dels Independents rebutjant els atacs del Govern al sector educatiu

Hi va haver encara una quarta moció, presentada pels Independents per via d’urgència. El motiu de la moció era rebutjar els atacs del Govern Balear al sector educatiu i per demanar un replantejament sobre el tractament de llengües a l’ensenyament.

La portaveu d’IdMa, Neus Serra, va començar per exposar la necessitat de la urgència i el batle, Tomeu Oliver li va respondre que no veia la urgència, però com que s’havia instaurat als plens el costum d’acceptar la urgència de les mocions, que es podia passar directament a votar la urgència, la qual cosa es va fer amb el resultat que tots els grups varen votar a favor de la urgència.

Ple juny 2013

Neus Serra (IdMa) exposant la moció presentada. Foto Viu Marratxí

A continuació, Serra va exposar la moció, explicant que es tractava, també,  de recolzar una moció, en aquest mateix sentit, presentada pel Pi a altres municipis de Mallorca i demanant que s’instàs al Govern Balear a derogar el Decret 15/2013, de Tractament Integrat de Llengües i a elaborar una nova normativa feta des del consens.

El debat es va allargar per espai de varis minuts i finalment es va passar a votar, sent desestimada la moció pels vots en contra del PP, malgrat haver comptat amb els vots favorables de tots els regidors de tots tres grups de l’oposició.

 

Print Friendly
Etiquetes: ,

Una resposta a Ple municipal amb una moció dels Independents

  1. Joan Tarabini Soler 26/06/2013 at 17:32

    No canvien l’hora dels plens perquè no els interessa que hi hagi oposició. Marratxí, amb aquest equip de govern, fa oi i de cada dia sembla més un municipi fantasma.
    PD: Evidentment, el nom que figura no és el meu propi, perquè no vull ser víctima de les neteges laborals ideològiques del PP…

Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes amb l'objecte de millorar la vostra experiència de navegació per tots els continguts de Viu Marratxí. Si seguiu navegant per dins d'aquest web s'entendrà que estau donant el vostre consentiment per a la acceptació de les esmentades cookies i de la nostra política de cookies. Feis clic a l'enllaç per a més informació.